Kukaaya

Isagha gwibhonele isha Bhandali

Mu bhuyo ubhu, itiubhaaghe abhokalata, ikanda isha kupulikisha ni mikanda iya kutesha, fyoshi ifyo fili mu njugha iya Chindali. Soona bhaliimwo abhokalata abha bhandu abhosongo na bhakeke, Ishu ilya Chaala lili mu kanda isha kupulikisha, na mu mikanda ukuti abhandu bhiipulikaghe! Linga uli nasho shimo isha kutwafwa, tukukusuuma utubhuule.

Tukupaalisha ngaani