Isha masimbo

Pabhuyo ubhu, itiubhaaghe abhokalata abha chikolo ni chikolo bhaabho bhali mu njugha yaako.

Soona shiliimwo ikamusi, utupango utwa Libhangeli, utwokalata utwa bhaana na Masimbo aMeelu.

UChaala akwafwe bwo kubhelenga shiisho shiliimwo!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.